BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Dostawa medycznych artykułów jednorazowych


Data ogłoszenia: 2017-11-13
Stan przetargu: Wybór
Data zakończenia: 2017-11-13


Zielona Góra, dnia 13 listopada 2017 r.

                  

Wykonawcy

ubiegający się o udzielenie

przedmiotowego zamówienia 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuję, że w dniu 13 listopada 2017 r. dokonano następujących czynności w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet - Cezal" Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp. Kryterium oceny ofert wskazanym w SIWZ była cena (60%) oraz termin jednorazowej dostawy (40%).

 

Nr oferty

 

Firma(nazwa) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres  nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium

cena (C)

 

 

Liczba punktów
w kryterium termin jednorazowej dostawy (Td)

 

Łączna liczba punktów

przyznanych ofercie
w dwóch kryteriach

1

 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego
i Weterynaryjnego
„Centrowet - Cezal"
Sp. z o. o.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 133/135
60-543 Poznań

 

60,00

40,00

100

Podstawa prawna:

Art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”;

Art. 2 pkt 5 lit a) ustawy Pzp – „(…) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo(…)”.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokument podpisał:
Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze

Załączniki do pobrania:

Powrót