BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Struktura własnościowa podmiotu

Forma władania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalnościi zobowiązania, na zasadach określonych w ustawie oraz na podstawie obowiązujących przepisówprawa finansowego, a w zakresie rachunkowościna zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora Zakładu.

Zakład jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów o wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe przyznawane przez organ założycielski bądź za pośrednictwem organu założycielskiego.

Zakład dokonuje zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego po uzyskaniu zgody organu założycielskiego.

Zakład dokonuje amortyzacji majątku trwałego zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

Powrót