BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Regulamin porządkowy

Regulamin Porządkowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Zielonej Górze, zgodnie z art. 18 a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami), określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z siedzibą w Zielonej Górze.

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Zielonej Górze, zwany dalej ZOZ-em MSWiA w Zielonej Górze jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. W ramach prowadzonej działalności, ZOZ MSWiA w Zielonej Górze (Zakład), realizuje świadczenia zdrowotne w następujących formach:

- stacjonarnej, ambulatoryjnej i doraźnej;

- medycznego zabezpieczenia działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji;

wykonywania zadań służby medycyny pracy;

orzecznictwa lekarskiego – Wojewódzka Komisja Lekarska;

prewencji i profilaktyki schorzeń – organizacja szkoleń i prelekcji w zakresie kształtowania i  propagowania postaw i zachowań prozdrowotnych;

- obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi we własnych aptekach oraz zaopatrywania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;

- medycznego zabezpieczenia wykonywanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i    Administracji zadań obronnych zgodnie z ustawą  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

 

 

 • 2

JEDNOSTKI I KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PIONU MEDYCZNEGO

Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowane jest w trzech  jednostkach organizacyjnych

( Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze – Szpital, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze – Przychodnia, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze – Przychodnia w Gorzowie Wielkopolskim)  i  kilkudziesięciu komórkach organizacyjnych pionu medycznego Zakładu:

 

 1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze – Szpital.
 2. Izba Przyjęć.
 3. Oddziały:

1) Chorób Wewnętrznych,

 1. a) Pododdział Diabetologiczny,
 2. b) Pododdział Gastroenterologiczny,

2) Kardiologii,

3) Rehabilitacji,

4) Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

 1. Apteka Szpitalna.
 2. Sterylizatornia.

 

Izba Przyjęć.

Zakres świadczeń: ambulatoryjna pomoc doraźna, z której pacjent ma prawo skorzystać bez skierowania w sytuacjach nagłych lub w przypadku subiektywnego poczucia zagrożenia życia. W razie konieczności, pacjent zostaje w Izbie zabezpieczany medycznie i transportowany do właściwej komórki organizacyjnej. W ramach działalności Izby Przyjęć następuje organizacja przyjęć i wypisów pacjentów, prowadzenie magazynu depozytowego i ubraniowego.

Oddział Chorób Wewnętrznych.

Zakres świadczeń: kwalifikacja internistyczna do zabiegów chirurgicznych, nadzór internistyczny nad pacjentami leczonymi w ramach chirurgii jednego dnia, diagnostyka i leczenie zachowawcze pacjentów, wykonywanie zabiegów z zakresu chirurgii jednego dnia w warunkach bloku operacyjnego, leczenie zachowawcze pacjenta ze schorzeniami z  zakresu chirurgii jednego dnia, profilaktyka schorzeń internistycznych.

 

Pododdział Diabetologiczny.

Zakres świadczeń:

Pododdział Gastroenterologiczny.

Zakres świadczeń:

Oddział Kardiologii.

Zakres świadczeń: diagnostyka i leczenie zachowawcze pacjentów z chorobami układu krążenia, intensywny nadzór kardiologiczny w stanach zagrożenia życia, profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, kwalifikacja chorych do leczenia kardiochirurgicznego, ocena ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów kwalifikowanych do zabiegów niekardiochirurgicznych.

       Oddział Rehabilitacji.

Zakres świadczeń: leczenie fizykalno-usprawniające chorych z następstwami chorób neurologicznych, układu krążenia, narządu ruchu.

       Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych.

Zakres świadczeń: leczenie metodą psychoterapii  w oparciu o paradygmat psychoterapii psychodynamicznej. Proces leczenia uzupełniony jest o inne zajęcia terapeutyczne – m. in. treningi psychologiczne, relaksację, psychorysunek, terapię filmem, psychoedukację.

       Apteka Szpitalna.

Zakres świadczeń: zamawianie, wykonywanie i dostarczanie leków, środków farmaceutycznych i opatrunkowych na oddziały szpitalne i do Izby Przyjęć. Kontrolowanie przechowywania leków w oddziałach szpitalnych, Izbie Przyjęć i poradniach specjalistycznych.

 1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze – Przychodnia.
 2. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

3) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

4) Punkt Szczepień,

5) Gabinet Zabiegowy,

 1. Poradnia Medycyny Pracy.
 2. Poradnia Badań Profilaktycznych.
 3. Poradnie Specjalistyczne:

1) Alergologiczna,

2) Diabetologiczna,

3) Endokrynologiczna,

4) Gastroenterologiczna,

5) Hematologiczna,

6) Kardiologiczna,

7) Chorób Naczyń,

8) Nefrologiczna,

9) Dermatologiczna,

10) Gruźlicy i Chorób Płuc,

11) Reumatologiczna,

12) Rehabilitacyjna,

13) Medycyny Sportowej,

14) Leczenia Stopy Cukrzycowej,

15) Ginekologiczno-Położnicza,

16) Chirurgii Ogólnej,

17) Chirurgii Naczyniowej,

18) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

19) Otolaryngologiczna,

20) Urologiczna,

21) Zdrowia Psychicznego,

22) Psychologiczna,

23) Logopedyczna,

24) Leczenia Nerwic,

25) Chirurgii Onkologicznej

 1. Zakład Rehabilitacji.
 2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.
 3. Pracownie Diagnostyczne:

1) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,

2) Punkt Pobrań Materiałów do Badań,

3) Pracownia Badań Elektrokardiograficznych,

4) Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego

 1. Inne Komórki Działalności Medycznej:

1) Apteka Otwarta,

2) Pracownia Psychologiczna,

3) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

4) Zespół Transportu Sanitarnego

Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Zakres świadczeń: świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku osobom, które uprzednio dokonały wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ. Realizacja świadczeń odbywa się w warunkach ambulatoryjnych,  a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej.

                Poradnie Specjalistyczne.

Zakres świadczeń: w ramach działalności poradni specjalistycznych udzielane są świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przez lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Świadczenia specjalistyczne realizowane są w ramach:

- porady kompleksowej,

- porady zabiegowo-diagnostycznej,

- porady specjalistycznej,

- porady recepturowej

Obejmują one m. in.: badanie lekarskie, udzielenie lub zlecenie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, ordynowanie koniecznych leków, zlecenie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie, niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych, wykonywanie badań profilaktycznych

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Zakres świadczeń: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż, krioterapia, światłolecznictwo i parafina

         Pracownie Diagnostyczne.

        Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zakres świadczeń: badania z zakresu hematologii, analityki ogólnej, immunologii, serologii, biochemii  i koagulologii, toksykologii.

     Pracownia Badań Elektrokardiograficznych.

Zakres świadczeń: elektrokardiogramy spoczynkowe, wysiłkowe, badanie Holtera, USG serca.

Pracownia Badań Endoskopowych Przewodu Pokarmowego.

Zakres świadczeń: badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, polipektomia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, obliteracja żylaków przełyku, ostrzykiwanie krwawiących owrzodzeń.

Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakres świadczeń: przeprowadzanie kontrolnych badań lekarskich inwalidów -  rencistów Policji, UOP, SW, PSP oraz wydawanie orzeczeń o zdolności do służby w Policji, UOP, SW, PSP dla kandydatów i funkcjonariuszy, inwalidztwie dla funkcjonariuszy, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci funkcjonariuszy w następstwie wypadku w związku ze służbą.

III. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze – Przychodnia w Gorzowie Wielkopolskim.

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

3) Gabinet położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

4) Punkt Szczepień,

5) Gabinet Zabiegowy

 1. Poradnie Specjalistyczne:

1) Alergologiczna,

2) Endokrynologiczna,

3) Nefrologiczna,

4) Neurologiczna,

5) Onkologiczna,

6) Gruźlicy i Chorób Płuc,

7) Rehabilitacyjna,

8) Ginekologiczno-Położnicza,

9) Chirurgii Ogólnej,

10) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

11) Okulistyczna,

12) Otolaryngologiczna,

13) Urologiczna

 1. Poradnia Badań Profilaktycznych.
 2. Zakład Rehabilitacji.
 3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.
 4. Punkt Pobrań Materiałów do Badań.
 5. Zespół Transportu Sanitarnego.
 6. Podstawowa Opieka Zdrowotna - Ambulatorium w Międzyrzeczu:

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

2) Gabinet pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,

3) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,

4) Punkt Szczepień,

5) Gabinet Zabiegowy

 

 • rzymskimi I, II i III oznaczone zostały nazwy jednostek organizacyjnych Zakładu.

 

 

 • 3
 1. Organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu, jak również warunki współdziałania między nimi dla zapewnienia sprawności funkcjonowania placówki pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym, określa obowiązujący Regulamin Organizacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze.
 2. Zakresy obowiązków i czynności dla poszczególnych pracowników pionu medycznego i administracyjnego Zakładu określa Dyrektor w odrębnych dokumentach w oparciu o zapisy Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 • 4

UPRAWNIENIE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

Pod pojęciem „osoba ubezpieczona” rozumiemy:

- osobę objętą powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;

- zgłoszonych do ubezpieczenia członków rodziny osoby ubezpieczonej (dzieci, małżonek, krewni wstępni < rodzice, dziadkowie > pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym)

Pod pojęciem „innych osób uprawnionych” rozumiemy:

- osoby nieubezpieczone, posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które:

* spełniają kryterium dochodowe do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza,

* dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia,

* kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42 dnia po porodzie

- osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy;

- osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, tj. ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , przebywające na terytorium RP;

- osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego;

- osoby uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;

- osoby uzależnione od narkotyków;

- osoby z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;

- osoby pozbawione wolności;

- cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia;

- posiadaczy Karty Polaka – w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne

 1. Warunkiem uzyskania świadczenia zdrowotnego nieodpłatnie jest przedstawienie ważnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach odrębnych.

Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentami potwierdzającymi prawo do uzyskania nieodpłatnego świadczenia zdrowotnego są:

- dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

- dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą – druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- dla osoby ubezpieczonej w KRUS – zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

- dla emerytów i rencistów – legitymacja emeryta lub rencisty, zaświadczenie z ZUS, KRUS (WBA, ZER MSWiA), aktualny odcinek emerytury, renty, dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury, renty;

- dla osoby bezrobotnej – aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

- dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie – umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

- dla członka rodziny osoby ubezpieczonej – dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualna datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, legitymacja emeryta, rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, w przypadku dzieci uczących się pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki, w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

- dla osoby ubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej – decyzja wójta/prezydenta/burmistrza jednostki terytorialnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

- dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP, karta EKUZ ( lub certyfikat ją zastępujący ) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA – w przypadku pobytu na terenie RP;

- dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym po wygaśnięciu ubezpieczenia zdrowotnego – zaświadczenia z ZUS informujące o wypłacie zasiłku

 1. Dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest ważny przez okres 30 dni, licząc od:

- daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS;

- daty poświadczenia – np. legitymacja ubezpieczeniowa;

- daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty

Wyjątkami od tej zasady są:

- legitymacja emeryta – ważna bezterminowo;

- zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności;

- decyzja wójta/prezydenta/burmistrza ważna przez 90 dni od daty wskazanej w decyzji

 1. Osobom, które:

- ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów bądź studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów bądź studentów;

- ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń;

- pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku;

- mają zawieszone prawa do renty socjalnej – w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust 5 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od daty ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu

 1. W przypadku stanu nagłego, brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.
 2. Cudzoziemiec legitymujący się EKUZ ( Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego)

lub certyfikatem ją zastępującym, uzyskuje świadczenia zdrowotne, których udzielenie jest mu niezbędne z medycznego punktu widzenia w czasie pobytu na terytorium Polski.

     Każdorazowo, zakres niezbędnych świadczeń ustala lekarz.

 1. Cudzoziemiec, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, otrzymuje w Zakładzie Opieki

zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze świadczenie zdrowotne na takich samych zasadach, jak osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom, legitymującym się KARTĄ PACJENTA VIP, odbywa się według odrębnej procedury, określonej w „Instrukcji dotyczącej trybu postępowania z osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, udzielanych przez ZOZ MSWiA w Zielonej Górze, legitymujących się Kartą Pacjenta VIP”.
 2. a) Pojęcie „Pacjent VIP” oznacza osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, ich małżonków oraz członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu (ewidencja osób, uprawnionych do korzystania z usług Zakładu na zasadach uprzywilejowania prowadzona jest w Rejestracji Zakładu i powielana w Izbie Przyjęć).
 3. b) Pacjent VIP, który zgłosił się do Zakładu w celu udzielenia mu świadczeń zdrowotnych, winien być traktowany z zachowaniem zasad szczególnej staranności i poza kolejnością.
 4. c) Dokumentacja medyczna Pacjenta VIP prowadzona jest w sposób odrębny.
 5. d) O każdorazowym przyjęciu Pacjenta VIP do Zakładu należy bezzwłocznie powiadomić lekarza specjalistę, do którego będzie kierowany Pacjent VIP, ordynatora danego oddziału, lekarza zastępującego oraz Dyrekcję Zakładu.
 6. e) Pacjent VIP, od momentu zgłoszenia się do Zakładu do momentu udzielenia mu kompleksowej opieki zdrowotnej pilotowany jest przez przełożoną (koordynującą) pielęgniarek przychodni, jej z-cę bądź pielęgniarkę koordynującą Izbę Przyjęć lub pielęgniarkę Izby Przyjęć.
 7. f) Od momentu udzielenia porady, opiekę nad Pacjentem VIP sprawuje lekarz, od momentu przyjęcia Pacjenta VIP na oddział szpitalny – ordynator.
 8. g) Pacjenci VIP hospitalizowani są w specjalnie przygotowanych i oddzielonych salach danego oddziału szpitalnego.
 9. Świadczenia zdrowotne, udzielane w ramach działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, realizowane są przez osoby fizyczne posiadające wymagane uprawnienia zawodowe, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r., Nr 136, poz. 857), osoby prawne – niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w ramach ich działalności statutowej.

 

 • 5

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI

 1. W celu realizacji postulatu zapewnienia sprawności, ciągłości, rzetelności, należytej staranności, właściwej jakości, dostępności i nieograniczoności udzielania świadczeń zdrowotnych we wszystkich, objętych zakresem działania placówki dyscyplinach medycznych, Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze współpracuje z:

- pozostałymi zakładami opieki zdrowotnej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

- publicznymi zakładami opieki zdrowotnej;

- niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej;

- niezależnymi specjalistami;

- placówkami naukowo-badawczymi;

- stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

- organizacjami społecznymi;

- stowarzyszeniami;

-fundacjami;

 1. Charakter i zakres współpracy z podmiotami zewnętrznymi regulują odrębne bilateralne i multilateralne umowy.

 

 • 6

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

 

 

Każdy pacjent Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze ma prawo do:

 

Udzielenia mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, pielęgniarkę i inny personel medyczny zgodnie ze wskazaniami współczesnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.

Uzyskania pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie swojego zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.

Decydowania o osobach, którym lekarz może udzielić informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Do zachowania w tajemnicy informacji związanych z jego osobą, a uzyskanych przez lekarza, pielęgniarkę lub inny personel medyczny w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Niewyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia zdrowotnego.

Wyrażenia zgody lub odmowy na wykonanie określonego świadczenia medycznego albo zastosowania wobec niego diagnostyki lub metody leczenia stwarzającej podwyższone ryzyko.

Poszanowania przez lekarza i pozostały personel medyczny jego intymności godności osobistej.

Wyrażenia zgody lub odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń osób innych niż personel medyczny.

Współdecydowania o wyborze świadczenia w przypadku możliwości zastosowania alternatywnych sposobów leczenia.

Udostępnienia mu dokumentacji medycznej  lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona.

Zapewnienia ochrony danych, zawartych w dokumentacji medycznej, dotyczącej jego osoby.

Dostępu do informacji o prawach pacjenta.

 

Ponadto, każdy pacjent Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze ma prawo do:

           

 

- zapewnienia mu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych;

- pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia;

- opieki duszpasterskiej;

- dodatkowej opieki pielęgnacyjnej;

- kontaktu osobistego, telefonicznego, korespondencyjnego z osobami z zewnątrz;

- wskazania osoby lub instytucji, którą Zakład zobowiązany jest powiadomi o pogorszeniu się stanu jego zdrowia, powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci;

- wyrażenia zgody lub odmowy na umieszczenie go w danym zakładzie opieki zdrowotnej;

- wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie;

- udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy        pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia na oddział,

   nie może być na ten oddział przyjęty;

- wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów;

- dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie komórek, tkanek lub narządu

   w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy;

- ochrony danych osobowych, dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą

  

Na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze obowiązuje – zatwierdzona przez Dyrektora – Instrukcja informowania pacjenta o przysługujących mu prawach.

Powrót