BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Wszelka dokumentacja medyczna udostępniana jest chorym lub osobom przez nie upoważnionym na piśmie.

Kserokopie wykonywane są w sekretariacie Zakładu.

 

OPŁATY:

Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Międzyrzecz

- opłata za jedną stronę kopii - 0,30 zł

- opłata za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 8,44 zł

- przesłanie dokumentacji medycznej za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru - wg obowiązującej opłaty pocztowej

Dokumentacja medyczna osób fizycznych przesyłana będzie po wpływie środków określonych przez Dział finansów na konto:

PKO BP 91 1020 5402 0000 0002 0027 5842

SP ZOZ MSWiA ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra

Sekretariat potwierdza za zgodność z orginałem tylko te dokumenty, które były kopiowane w sekretariacie.

Firmy i osoby ubiegające się o wydanie kopii dokumentacji archiwalnej lub historii choroby powinny podać osobie prowadzącej archiwum:

- PESEL,

- nr historii choroby w przypadku dokumentacji szpitalnej,

- nazwę poradni oraz nazwisko lekarza w przypadku poradni specjalistycznej lub POZ,

- upuważnienie, w przypadku występowania w imieniu Pacjenta SP ZOZ MSWiA.

Dokumentacji oryginalnej nie wydaje się z Zakładu.

 

 *Opłaty dotyczą jednej strony formatu A-4 (strona formatu A-3 zawiera dwie strony Formatu A-4).

Powrót