BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Rejestry, archiwa i udostępnianie danych

Udostępnianie informacji lub dokumentacji medycznej

 

1. Słowniczek

ADO – SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze.

Dokumentacja medyczna - dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta
lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Na dokumentację medyczną składają się w szczególności: historia choroby, karta szczepień, wyniki badań, książeczka zdrowia dziecka, zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska.

Kopia - dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego.

Odpis - dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej
z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Osoba bliska - małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, osobami bliskimi są osoby wskazane w lewej kolumnie tabeli:

Kim są osoby bliskie?

Kto nie jest osobą bliską?

żona lub mąż

była żona lub mąż

rodzice lub opiekunowie prawni

osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej

dziadkowie

pradziadkowie

dzieci

brat lub siostra

wnuki

wuj lub ciotka

teściowa lub teść

bratanek/bratanica lub siostrzeniec/siostrzenica

zięć lub synowa

szwagier lub szwagierka

konkubent lub konkubina

przyjaciel lub znajomy

osoby wskazane przez pacjenta

 

 

Osoba wykonująca zawód medyczny - osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów
do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji
do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Recepta zaoczna (porada receptowa) - recepta niezbędna do kontynuacji leczenia, wystawiona przez lekarza bez dokonania badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. O ile nie wskazano inaczej, do recept zaocznych stosuje się zalecenia dotyczące dokumentacji medycznej.

Wyciąg - skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.

Zlecenie na zaopatrzenie w wybory medyczne - zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne, wystawione przez lekarza bez dokonania badania pacjenta, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. O ile nie wskazano inaczej, do zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne stosuje się zalecenia dotyczące dokumentacji medycznej.

2. Zalecenia wstępne

Przed przekazaniem informacji lub dokumentacji medycznej (pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta) należy:

 1. potwierdzić, że osoba ta ma prawo do uzyskania informacji lub dokumentacji medycznej,
  a następnie
 2. potwierdzić tożsamość tej osoby.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przekazania informacji lub dokumentacji medycznej należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych: [email iod].

2.1 Potwierdzenie praw do uzyskania informacji lub dokumentacji

 1. Każdy pacjent ADO ma prawo wskazania osób, upoważnionych do uzyskiwania informacji medycznych lub dokumentacji medycznej (w tym wyników badań, recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne). Pacjent ma prawo:
  1. wskazać kilka osób upoważnionych,
  2. wskazać jedną osobę upoważnioną,

lub

 1. nie wskazywać żadnej osoby.

 

 1. Upoważnienie może być wystawione:
  1. na wzorze udostępnionym przez ADO,
  2. własnoręcznie przez pacjenta.

 

 1. W sytuacji, w której pacjent nie podjął decyzji co do tego, kim są osoby upoważnione
  do informacji lub dokumentacji medycznej:
  1. informacje medyczne są przekazywane na zasadach opisanych w rozdziale 4 tego dokumentu,
  2. dokumentacja medyczna jest przekazywana pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

2.2 Weryfikacja tożsamości

 1. Obowiązkiem ADO jest weryfikacja tożsamości osoby zwracającej się
  o informację/dokumentację medyczną.

 

 1. W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości osoby zwracającej się
  o informację/dokumentację medyczną, ADO wzywa tę osobę do okazania odpowiednich dokumentów.

 

 1. Dokumenty wymagane do weryfikacji tożsamości pacjenta lub innej osoby chcącej uzyskać dostęp do danych osobowych:
  1. dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),
  2. akt urodzenia dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość (jeżeli personel medyczny ma wątpliwości, czy osoba zgłaszająca się na wizytę z dzieckiem
   lub wnioskująca o informację/dokumentację medyczną dotyczącą małoletniego pacjenta jest jego przedstawicielem ustawowym i tym samym ma prawo wglądu
   do danych osobowych),
  3. odpis orzeczenia sądowego, np. ustanawiającego opiekę nad niepełnosprawnym
   lub małoletnim oraz dokument potwierdzający tożsamość.

 

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powyżej, mogą być pobierane przez ADO jedynie
  do wglądu. Dokumenty te nie mogą być zatrzymywane, skanowane ani w inny sposób kopiowane.

 

 1. ADO informuje osobę zwracającą się o informację/dokumentację medyczną o konieczności dokonania weryfikacji jej tożsamości na zasadach opisanych powyżej.

 

 1. W przypadku braku możliwości zweryfikowania tożsamości osoby (np. z powodu odmowy przekazania przez tę osobę dokumentu tożsamości) ADO odmawia przekazania informacji
  lub dokumentacji.

2.3 Osoba bliska – potwierdzenie statusu

 1. W sytuacji, w której do ADO zwraca się osoba bliska celem realizacji swoich uprawnień, obowiązkiem ADO jest weryfikacja statusu takiej osoby.

 

 1. Weryfikacji dokonuje się poprzez kontakt z pacjentem i uzyskanie od niego potwierdzenia, że dana osoba rzeczywiście jest osobą bliską.

 

 1. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, ADO odbiera od osoby podającej się za osobę bliską pisemne oświadczenie, w treści którego potwierdza swój status osoby bliskiej. W treści oświadczenia musi znaleźć się imię, nazwisko, informacja o stopniu pokrewieństwa, data urodzenia i dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu).

 

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia, że dana osoba jest osobą bliską pacjenta, ADO dokonuje weryfikacji tożsamości tej osoby w sposób wskazany w rozdziale. 2.2 powyżej.

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej (w tym wyników badań)

3.1 Komu można udostępnić dokumentację medyczną?

 1. ADO może udostępnić dokumentację medyczną:
  1. samemu pacjentowi,
  2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  3. osobie upoważnionej przez pacjenta.

 

 1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. osobie upoważnionej przez pacjenta za życia,
  2. osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

 

 1. ADO może udostępnić dokumentację medyczną także podmiotom upoważnionym
  na podstawie przepisów prawa, w szczególności:
  1. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
  2. organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
  3. podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
   o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli
   na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
  4. upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
  5. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,
   w związku z prowadzonym postępowaniem;
  6. uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
  7. organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,
   w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  8. podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym
   do prowadzenia rejestrów;
  9. komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
  10. osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów
   o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  11. wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
  12. spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  13. osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
  14. członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy
   z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
   u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym
   do wykonywania ich zadań;
  15. szkołom wyższym lub instytutom badawczym do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

3.2 W jaki sposób można udostępnić dokumentację medyczną?

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1. do wglądu,
  2. przez sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  3. przez wydanie oryginału (wyłącznie w sytuacjach, o których mowa w rozdziale 3.3 poniżej),
  4. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, faks),
  5. na informatycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive).

 

 1. ADO może zastrzec w regulaminie organizacyjnym placówki, że skany papierowej dokumentacji medycznej nie będą przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail, faks) lub na informatycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive).

 

 1. Dokumentacja jest udostępniana na wniosek osób lub podmiotów, które mają do tego prawo.

 

 1. ADO może proponować pacjentom lub innym osobom upoważnionym wypełnienie wniosku
  o wydanie dokumentacji medycznej na wzorze udostępnianym przez ADO. W przypadku odmowy wniosek może być przyjęty także w innej formie, w tym także formie ustnej.

 

 1. Dokumentacja jest udostępniania do wglądu wyłącznie pod nadzorem jednego z pracowników ADO. Pacjent lub inna osoba przeglądająca dokumentację medyczną ma możliwość sporządzenia notatek lub robienia zdjęć (należy odnotować ten fakt w wykazie udostępnianej dokumentacji medycznej).

 

 1. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez ADO, są udostępniane
  za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

 1. Dokumentacja medyczna jest wydawana bez zbędnej zwłoki.

 

 1. W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się
  w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu
  lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy.

3.3 Wydawanie oryginału dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja wydawana jest w oryginale na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych.

 

 1. Dokumentacja jest wydawana pacjentowi lub innej osobie upoważnionej w oryginale tylko wtedy, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji medycznej mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

 

 1. Przed wydaniem dokumentacji w oryginale ADO sporządza kopię lub pełny odpis wydawanej dokumentacji.

 

 1. Dokumentacja w oryginale jest wydawana za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu:
  1. przy wydawaniu dokumentacji osobiście pokwitowanie powinno mieć formę pisemnego oświadczenia (oświadczenie takie najlepiej odebrać na tym samym dokumencie, na którym złożony został wniosek o udostępnienie dokumentacji);
  2. przy przekazywaniu dokumentacji drogą pocztową zaleca się przesyłanie dokumentacji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pełniącym funkcję pisemnego pokwitowania przekazania dokumentacji.

 

 1. ADO archiwizuje dokumenty, potwierdzające odbiór lub przekazanie dokumentacji, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

 

 1. Wydanie dokumentacji jest odnotowywane w wykazie, o którym mowa w rozdziale X poniżej.

 

 1. W przypadku zwrotu dokumentacji ADO weryfikuje, czy oryginał został zwrócony w stanie kompletnym i niezawierającym uszkodzeń.

 

 1. W przypadku, gdy dokumentacja nie została zwrócona, jest niekompletna lub zawiera uszkodzenia, ADO wyjaśnia sprawę z osobą lub podmiotem, którym otrzymał dokumentację.

3.4 Jak odnotować wydanie dokumentacji medycznej?

ADO prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:

 1. imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
 2. sposób udostępnienia dokumentacji medycznej (wgląd, wyciąg, odpis, kopia, wydruk, środek komunikacji elektronicznej, informatyczny nośnik danych);
 3. zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
 4. imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, lub nazwę uprawnionego organu lub podmiotu;
 5. imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
 6. datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

 

3.5 Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej (pacjenci)

 1. Za wydanie:
  1. wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej

lub

 1. informatycznego nośnika danych zawierającego dokumentację medyczną

ADO może pobierać opłatę.

 

 1. Wysokość opłat za pobieranie dokumentacji medycznej ustala ADO oraz ogłasza w zarządzeniu.

 

 1. Wysokość opłat nie może przekroczyć maksymalnych stawek, wyliczanych na podstawie
  28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 1. Opłaty:
  Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 9.03 zł
  Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji - 0.32 zł
  Sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii na elektronicznym nosniku danych - 1.81 zł

 

 

3.6 Wydawanie dokumentacji firmie ubezpieczeniowej

 1. Dokumentacja medyczna (w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku) może być wydana firmie ubezpieczeniowej na jej wniosek.

 

 1. Wniosek, o którym w ust. 1 powyżej, powinien zawierać:
  1. oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, numer NIP;
  2. podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji;
  3. imię i nazwisko lekarza upoważnionego przez zakład ubezpieczeń do wystąpienia
   o udzielenie informacji;
  4. informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o ubezpieczonym lub osobie, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia:
   1. imię (imiona) i nazwisko,
   2. datę urodzenia,
 • adres miejsca zamieszkania,
 1. numer PESEL, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tą informacją,
 2. rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli zakład ubezpieczeń dysponuje tymi informacjami.

 

 1. Do wniosku obowiązkowo musi być załączona pisemna zgody ubezpieczonego lub osoby,
  na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego (w oryginale lub kopii).

 

 1. Wysokość opłaty za udzielenie informacji firmie ubezpieczeniowej określa ADO,
  z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ADO, niezbędnych do wytworzenia, przetworzenia i udzielenia informacji.
 2. Cennik

 

3.7 Przekazywanie dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną

 1. W przypadku konieczności przekazania przez ADO dokumentacji medycznej pocztą elektroniczną należy:
  1. przesyłać dokumentację tylko na zweryfikowany adres e-mail,
  2. przesyłać dokumentację w sposób bezpieczny.

 

 1. ADO dokonuje weryfikacji e-mail poprzez:
  1. jego odebranie na piśmie bezpośrednio od przyszłego adresata,
  2. Przesłanie wiadomości na wskazany adres e-mail z prośbą o potwierdzenie jego otrzymania zwrotną wiadomością.

 

 1. Przekazywanie dokumentacji w sposób bezpieczny następuje poprzez:
  1. umieszczenie pliku w archiwum 7Z, RAR, ZIP,
  2. zabezpieczenie archiwum hasłem,
  3. wysłanie archiwum e-mailem,
  4. przekazanie hasła innym kanałem komunikacji (np. SMS-em lub telefonicznie).

 

 1. IOD może dopuścić stosowanie przez ADO innych metodach przekazywania dokumentacji pocztą elektroniczną.

4. Udostępnianie informacji medycznych

4.1 Prawo do informacji

 1. Na prawo do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia składa się prawo do informacji o:
  1. rozpoznaniu,
  2. proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
  3. dających się przewidzieć następstwach zastosowania albo zaniechania metod diagnostycznych i leczniczych,
  4. wynikach leczenia,

 

 1. Prawo do uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, od osób wykonujących zawód medyczny mają:
  1. pacjent pełnoletni,
  2. pacjent małoletni, który ukończył 16 lat,
  3. pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat (w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego)
  4. przedstawiciel ustawowy pacjenta.

 

 1. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta mają prawo wyrazić zgodę na udzielanie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, innym osobom.

 

 1. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji, lekarz udziela informacji, o których mowa w pkt. 1 powyżej, osobie bliskiej pacjenta.

 

 1. Prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich wykonywanych w stosunku do pacjenta, mają:
  1. pacjent pełnoletni,
  2. pacjent małoletni, który ukończył 16 lat,
  3. przedstawiciel ustawowy pacjenta.

4.2 Zachowanie tajemnicy i zwolnienie z tajemnicy

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, a uzyskanych
  w związku z wykonywaniem zadań, przez:
  1. lekarzy,
  2. inne osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych,
  3. inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia ADO

 

 1. Zasad wskazanych w ust. 1 powyżej nie stosuje się, gdy:
  1. tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
  2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,
  3. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
   po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia,
  4. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych
   z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń lub innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,
  5. badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych, na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest obowiązany poinformować o stanie zdrowia pacjenta wyłącznie te organy i instytucje,
  6. ma miejsce postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
   o zdarzeniach medycznych,
  7. zachodzi potrzeba przekazania przez lekarza niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu.

 

 1. W sytuacji, o której mowa w:
  1. 2 lit. c - zakres ujawnienia tajemnicy może określić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy,
  2. 2 lit. e - ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 

 1. Osoby wykonując zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 2 lit. a, b, c, f, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska. Osoba wykonująca zawód medyczny odnotowuje sytuacje, w których osoby bliskie zwracały się do niej w celu zwolnienia lub zachowania tajemnicy.

 

 1. Lekarz, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 2 lit. a, b, c, e, g, jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Osoba bliska, wyrażająca zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres
  jej ujawnienia. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska. Lekarz odnotowuje sytuacje, w których osoby bliskie zwracały się do niego w celu zwolnienia lub zachowania tajemnicy.

 

 1. Osoby wykonujące czynności pomocnicze lub związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, upoważnione przez ADO, są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta.

4.3 Udostępnianie informacji medycznych drogą telefoniczną

 1. Przed przekazaniem (pacjentowi, przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta) telefonicznie informacji medycznej należy:
  1. potwierdzić, że osoba ta ma prawo do uzyskania informacji medycznej,

a następnie

 1. potwierdzić tożsamość tej osoby.

 

 1. Jeżeli osobą dzwoniącą do ADO jest:
  1. osoba podająca się za pacjenta – obowiązkiem ADO jest potwierdzenie tożsamości
   tej osoby z pomocą informacji, znanej tylko pacjentowi (np. data ostatniej wizyty, nazwa zażywanego leku itp.),
  2. osoba podająca się za przedstawiciela ustawowego lub osobę upoważnioną przez pacjenta – obowiązkiem ADO jest potwierdzenie tożsamości tej osoby poprzez poproszenie o udzielenie jednoznacznych informacji na temat osoby, w sprawie której telefonuje (np. datę urodzenia pacjenta, drugie imię pacjenta, adres zamieszkania pacjenta itp.).

 

 1. Jeżeli o udostępnienie informacji medycznej telefonicznie zwraca się zewnętrzny podmiot, urząd lub instytucja, należy poinformować rozmówcę, że ze względu na konieczność ochrony danych osobowych konieczne jest złożenie przez podmiot, urząd lub instytucję wniosku
  do ADO o przekazanie informacji medycznych.

5. Udostępnianie recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

 1. O ile nie wskazano inaczej, do recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne stosuje się zalecenia dotyczące dokumentacji medycznej.

 

 1. Recepta zaoczna lub zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne mogą być przekazane:
  1. pacjentowi, którego dotyczy,
  2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
  4. dowolnej osobie trzeciej – w przypadku złożenia do ADO oświadczenia w tej sprawie przez pacjenta.

 

 1. Upoważnienie, dotyczące odbioru recept zaocznych lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jest odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta lub dołączane
  do tej dokumentacji.

 

 1. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie (imię, nazwisko, data urodzenia), odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

 

               Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

 

PO RAZ PIERWSZY
W ŻĄDANYM ZAKRESIE

PO RAZ KOLEJNY
W ŻĄDANYM ZAKRESIE

Pacjent

Przedstawiciel ustawowy

Osoba upoważniona, osoba bliska po śmierci pacjenta

Pacjent

Przedstawiciel ustawowy

Osoba upoważniona,  osoba bliska
po śmierci pacjenta

           Kserokopia

            (1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,34 zł

0,34 zł

0,34 zł

0,34 zł

Wyciąg
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

9,73 zł

9,73 zł

9,73 zł

9,73 zł

Odpis
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

9,73 zł

9,73 zł

9,73 zł

9,73 zł

Wydruk
(1 strona)

0,00 zł

0,00 zł

0,34 zł

0,34 zł

0,34 zł

0,34 zł

Skan
(przekazany na informatycznym nośniku danych)

0,00 zł

0,00 zł

1,95 zł

1,95 zł

1,95 zł

1,95 zł

 Podstawa prawna: art. 28 ust. 2a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 24 ust. 1 pkt. 9 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Powrót