BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Praca

O G Ł O S Z E N I E O K O N K U R S I E


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze,
ul. Wazów 42 w Zielonej Górze, ogłasza konkurs na stanowiska:


? Pielegniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii;
? Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii;
? Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej;


Kandydaci na w/w stanowiska winni posiadać kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 Nr 151, poz. 896) i proszeni są o składanie dokumentów
określonych w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. 2018. poz. 393).
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają: 1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska,
a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu
dokument posiadający to prawo.
- dokumenty wskazane powyżej (pkt 2), muszą być złożone w oryginale lub
w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
- kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez
kandydata, a na prośbę komisji konkursowej kandydat może być obowiązany
przedstawić oryginały dokumentów.
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub
zakazu zajmowania określonego stanowiska;
6) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie podmiotowej BIP podmiotu
tworzącego, tj do dnia 05.07.2019r. do godziny 15:00 na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze,
ul. Wazów 42,
65-044 Zielona Góra
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu
kontaktowego, a także adnotację:
"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Diabetologii"
lub
"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii"
lub
"Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej"
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur lipiec-sierpień 2019
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu
leczniczego można uzyskać w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, ul. Wazów 42, 65-044 Zielona Góra .
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA
STANOWISKO OBJĘTE POSTĘPOWANIEM KONKURSOWYM.

 

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej
Górze (Administratora) rekrutacji na stanowisko:
? Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii,
? Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii,
? Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

 

INFORMACJA OD UCZESTNIKA REKRUTACJI
? Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na
potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora.
? Zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
? Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na
potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze (ul. Wazów 42 65-044 Zielona Góra). Nasze dane kontaktowe: tel. 68 452 77 00, dyrektor@poliklinika.zgora.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
? prowadzenia rekrutacji i wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w
szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c
RODO) – „obowiązek prawny”,
? prowadzenia rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych
danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
? dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W
zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
? czas prowadzenia rekrutacji na określone stanowisko oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują
nam przechowywać dane,
? czas po którym przedawnią się roszczenia związane z prowadzoną dokumentacją,
? czas do momentu wycofania zgody.
JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:
? dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
? sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
? przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
? usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.
KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –
oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
? podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom
świadczącym nam usługi doradcze;
? innym administratorom, np. ubezpieczycielom.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do
krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH?
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej: Adam Klimowski, kontakt@dpo24.pl.

 


……………………………………………………………….
/potwierdzenie Kandydata zapoznania się z treścią klauzuli
Informacyjnej data i podpis/

Powrót