BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Majątek

SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze mieści się na ul. Wazów 42 w dwóch budynkach o łącznej powierzchni 8103 m2.

Powierzchnia gruntów wynosi 6795 m2.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Strona 1
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON
97074847000036
Stan w dniu 28.03.2024 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
dyrektor@poliklinika.zgora.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
j.krzywda@poliklinika.zgora.pl
Telefon kontaktowy
684527703
Data
2024-03-28
Miejscowość
Zielona Góra
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. LUBUSKIE
Powiat
Powiat m. Zielona Góra
Gmina
M. Zielona Góra (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 5
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 1
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?  W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 1
Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? NIE 
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego? W części budynków tak, w części nie
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których
podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: 1
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?  TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Brak dostępu do części budynku B - administracja. Możliwy jest kontakt na poziomach dostępnych po wcześniejszym umówieniu
się. Brak specjalnego pomieszczenia dla psa asystującego.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej poliklinika.zgora.pl
Zgodność z UdC : Częściowo zgodna
Adres strony internetowej biuletyn.poliklinika.zgora.
Zgodność z UdC : Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Brak mapy strony lub wyszukiwarki. Brak na każdej stronie nagłówka. Niektóre tabele prezentujące dane mają
niepoprawnie zdefiniowane nagłówki połączone z danymi. Niektóre tabele prezentujące dane nie mają tytułu i opisu. Elementy
przekazujące informacje nie mają poprawnie sformułowanego atrybutu . Na stronie są błędy walidacji lub
przestarzałe, nieużywane elementy HTML. W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji. Deklaracja DTD nie
jest poprawnie sformułowana w kodzie strony. Atrybuty zarządzania zdarzeniami myszki nie mają swojego odpowiednika dla
klawiatury i na odwrót.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny: TAK
b. Kontakt korespondencyjny: TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych : NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych : NIE
e. Przesyłanie faksów : TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) : NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty : TAK
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od: w ciągu 1 dnia roboczego
zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) : TAK
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? : NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? : NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? : NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? : NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 28.03.2024 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? :  NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? : NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? : NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu? : NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? : NIE

Powrót