BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Status prawny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górzejest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Obszar działania Zakładu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakład uzyskał osobowość prawną dnia: 24.08.2001 roku z chwilą wpisania do:

  • Rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000038429

Organem założycielskim Zakładu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zakład działa w szczególności na podstawie:

  • ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r., Nr 63, poz.315, z 1994 r., Nr 121, poz. 591, z 1995 r., Nr 138, poz. 682, z 1996 r., Nr 24, poz. 110, z 1997 r., Nr 104, poz.661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r., Nr 106, poz.668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r., N 28, poz. 225 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r., Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120,poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 88, poz. 961)
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 132, poz. 870 i z 2001 r. Nr 30, poz. 350)
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r., Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz.272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r., Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931 oraz z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186)
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,
  • postanowień Statutu.

Powrót