BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dane podmiotu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze
Wazów 42, 65-044 Zielona Góra
tel. 68 452 77 00
http://poliklinika.zgora.pl

Dane podmiotu

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2019, poz. 1429 t.j.) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2019. 700 t.j.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007.10.68)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 t.j.).65-044 Zielona Góra

ul. Wazów 42

tel.: 68 452 77 00

fax: 68 452 77 02

dyrektor@poliklinika.zgora.pl

www.poliklinika.zgora.pl

NIP 973-03-44-188

Powrót